PORADENSTVO V OBLASTI CHEMICKEJ LEGISLATÍVY

Komplexné poradenstvo v oblasti uvedenia chemických látok a zmesí na trh SR

Sme vaším spoľahlivým partnerom v oblasti uvedenia na trh chemických látok a zmesí

Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole

Plánujete uviesť chemické látky a zmesi na slovenský trh? My vám v tom radi pomôžeme. Je dôležité mať prehľad o chemických legislatívnych opatreniach, ako je REACH, CLP a biocídy. Tieto nariadenia majú za cieľ ochranu zdravia a životného prostredia. V KORE vám radi poskytneme komplexné poradenstvo a oboznámime vás s požiadavkami týchto legislatívnych opatrení, aby ste ich vedeli správne uplatniť pri uvádzaní svojich produktov na trh.

 

Čo zahŕňajú naše služby?

  • Spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) podľa Nariadenia REACH – vždy podľa aktuálnych platných požiadaviek
  • Revízie neaktuálnych KBÚ
  • Poradenstvo pri ohlasovaní zmesí klasifikovaných ako nebezpečných cez portál PCN na stránkach Európskej chemickej agentúry ECHA (podľa článku 45 CLP a Nariadenia EK č.2017/542 – Príloha VIII CLP)
  • Návrh etikety chemickej zmesi alebo látky v súlade s KBÚ a v zmysle požiadaviek legislatívy SR a EÚ, vrátane UFI kódu pre zmesi klasifikované ako nebezpečné.
  • Preklady/vypracovanie KBU a etikiet aj pre trh ČR a HU
  • Klasifikácia látok a zmesí v súlade s požiadavkami legislatívy EU (Nariadenie EP a Rady č. 1272/2008 CLP) a SR (zákon č. 67/2010 Z.z.).
  • Poradenstvo pri uvedení biocídov na trh SR

Sme vaším spoľahlivým partnerom v oblasti uvedenia chemických látok a zmesí na trh v Slovenskej republike. Kontaktujte naše ODDELENIE KVALITY A ISO a my vás pomôžeme nasmerovať v týchto komplikovaných procesoch.

KONTAKT:
Mgr. Zuzana Obdržalová
Manažér kvality
mail: obdrzalova@kora.sk
tel.: +421 903 904 073